ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ได้แก่…

1.คุณจรัญ มาลิวงค์
2. คุณศิริชัย ไชยประสิทธิ์
3. คุณสมคิด สีดี
4. คุณภวัต พุ่มสร้าง
5. คุณณัฐวุฒิ สีวะธรรม
6. คุณจักรกฤช โชคสิรภูวดล
7. คุณอภิชาติ ธาตุไพบูลย์
8. คุณดรัณภพ ไชยโรจน์
9. จ.ส.อ.เคนลี สมสอน
10. คุณถวัลย์ บุญกลั่นสอน
11. คุณคมกริบ สว่างแจ้ง
12. คุณโอภาส บัวสอน
13. คุณเสาวภา กลีบลอย
14. คุณฐิติพร เสนะโรจน์
15. คุณฐานพงศ์ คำทอง


ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

1. คุณบุษรา เสียนขุนทด
2. คุณนภดล สารวงษ์
3. คุณธนัช ครุเส็น
4. คุณนุกูล บุญมา
5. คุณมานพ เกตุสอาด
6. คุณจตุรงค์ อ้วนแก้ว
7. คุณสุริยา วงศ์ประชา
8. คุณมงคล คันธวิชัย
9. คุณคนึงนิตย์ หมื่นชมภู
10. คุณปัญญา แก้วมะ
11. คุณบุญช่วย สุมาลัย
12. คุณสมจิตต์ ปันดอนตอง
13. คุณโอภาส ศรีสิทธิ์
14. คุณวุฒิชัย บุญเวช
15. คุณปารย์ แก้วมาลัย


ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนเมษายน 2566

1. คุณพงษ์ศิลป์ สายแสนคุณ
2. คุณขุนพล อินทะลัยคุณ
3. คุณณัฐศรัณย์ รสิตานนท์คุณ
4. คุณเสกเสถียร ปวงคำลือคุณ
5. คุณประสพโชค มะนีนิลคุณ
6. คุณณัฐพล เสือปรางค์
7. คุณสมเกียรติ เพชรสงคราม
8. คุณทรงกลด ประกอบศิลป์ 
9. คุณวัง ปานธรรม
10. คุณรุศดา หาทรัพย์
11. คุณอมรเทพ ปิยชัยวงศ์
12. คุณวราภรณ์ แซ่ก้าน
13. คุณมูฮำมัดอาลีรอซีดี อีปง
14. คุณกัญญารัตน์ เทพคำ
15. คุณสุดา เทาศิริ


ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนมีนาคม 2566

1.   คุณณฐพงศ์ ไทยยิ่งยงค์
2.  คุณธวัชชัย เสวิสิทธิ์
3.  คุณวนิดา ภู่ปรางค์
4.  คุณสราวุธ ส่าม่าน
5.  คุณธนัช ครุเส็น
6.  คุณมีชัย ภาสมหาดิลก
7.  คุณธวัช รัตนพาหุ
8.  คุณอับดุลรอหมาน หนูแย้ม
9.  คุณยงยุทธ มีฮาด
10. คุณศรายุทธ เหมือนกู้
11. คุณติณรพี จุมผัด
12. คุณภาณุ อ่ำเอื่อ
13. คุณวีระพล นวลเป่ง
14. คุณภานุพงษ์ อิ่มรส
15. คุณยืนยง เหล่าอินทร์

#ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 #โชคทองประจำเดือนมีนาคม #TORQUE #ตัวจริงเรื่องปั๊มน้ำ #ปั๊มบาดาลทอร์ค #ทนแกร่งแรงจัด


หมายเหตุ

1.กิจกรรมชิงโชคครั้งนี้เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการขายให้กับสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ TORQUE เท่านั้น
2. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 – วันที่ 31 ตุลาคม 2566
3. หากลูกค้าท่านใดที่ร่วมกิจกรรม แต่ไม่ได้ทำตามกติกาให้ครบถ้วน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรหัสชิงโชคให้
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข กติกา และวันจับรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ด้วยความนับถือ
ปั๊มน้ำทอร์ค TORQUE

Recent news & activity

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More