ป๊ัมจุ่มทอร์ค
มีหลากหลายรุ่นให้เลือก

แบ่งเป็นรุ่นที่เหมาะกับ
การสูบนํ้าเสียหรือน้ําดี

คุณสมบัติของทอร์ค

Previous slide
Next slide

สามารถสูบนํ้าได้แรง สมํ่าเสมอ ทํางานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด

พร้อมการรับประกัน 1 ปี
เต็มเคลมได้ 100%

ปั๊มจุ่มทอรค์ทุกรุ่นผลิตด้วย วัสดุคุณภาพดีจากโรงงานที่ ได้มาตรฐานอิตาลี

สนใจดูข้อมูลของปั๊มจุ่มทอร์คเพิ่มเติม

สนใจดูข้อมูลของปั๊มหอยโข่งทอร์คเพ่ิมเติม

Product Lists

Product Review

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า